تابلو فرمان آسانسور چیست؟

تابلو فرمان آسانسور یک قطعه حیاتی در این سیستم است که به منزله مغز آسانسور محسوب می‌شود. همان طور که در بدن انسان مغز وظیفه پردازش اطلاعات و کنترل رفتارها را دارد، تابلو فرمان نیز در آسانسور موظف است فرمان ها را تحلیل کند و نحوه انجام کار آسانسور را کنترل و رصد نماید. در […]